Protokoll utskottssammanträde 2016/17:45

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:45

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:45

DATUM

2017-08-17

TID

13.30–14.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att föredraganden Britt-Marie Hartvig från utrikesutskottets kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

§ 2

Information om konsekvenserna för totalförsvaret och om eventuella åtgärder med anledning av de uppgifter som framkommit om Transportstyrelsens beslut

Statssekreterare Jan Salestrand, expeditionschef Maria Hedegård, departementsrådet Jan Garton, pressekreterare Marinette Nyh Radebo och politiskt sakkunnige Annelie Gregor, alla från Försvarsdeparte-mentet, ÖB general Micael Bydén, generalmajor Fredrik Robertsson och informationsdirektör Marcela Sylwander, alla från Försvarsmakten, informerade om konsekvenserna för totalförsvaret och om de åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas med anledning av de uppgifter som framkommit om Transportstyrelsens beslut.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen för de uppgifter som företrädarna för Försvarsmakten lämnat om fartygs- och luftfartygsregister.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:44.

§ 4

Övriga frågor

Ledamöterna diskuterade planeringsfrågor.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger preliminärt rum torsdagen den 21 september 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 12 september 2017

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:45

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Anders Schröder (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

O

Dag Klackenberg (M)

O

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

O

Teres Lindberg (S)

O

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

O

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

X

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

O

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

O

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

Björn Rubenson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.