Protokoll utskottssammanträde 2016/17:45

Socialutskottets protokoll 2016/17:45

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:45

DATUM

2017-06-08

TID

08.30–10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér med medarbetare informerade om direktiv till en utredning om LSS.

Deltagare se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:44.

§ 3

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SoU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:106 och motion.


Utskottet justerade betänkande 2016/17:SoU18.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservation.

§ 4

Information från Riksrevisionen

Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare informerade om granskningsrapporten Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet. Deltagare se bilaga 3.

§ 5

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att sekretariatschef Thomas Larue från Utvärderings- och forskningssekretariatet (RUFS) fick närvara under sammanträdet vid punkten 3 på föredragningslistan.

§ 6

Information från Utvärderings- och forskningssekretariatet (RUFS)

Forskningssekreterare Helene Limén informerade om det pågående utvärderingsprojektet om samordnad individuell plan (SIP).

§ 7

Vissa frågor om läkemedelsregistret (2017/18:SoU2)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:145 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 8

Ökat tillgängliggörande av naloxonläkemedel.

Utskottet fortsatte beredningen angående utskottsinitiativ i frågan om ökat tillgängliggörande av naloxonläkemedel. Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för regeringen till ett sammanträde i september.

Ärendet bordlades.

§ 9

Utskottsinitiativ om direktiv till en utredning om LSS

Utskottet fortsatte beredningen angående utskottsinitiativ i frågan om direktiv till en utredning om ändringar i LSS.

Ärendet bordlades.

§ 10

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för maj 2017 anmäldes.

§ 11

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen och om ett besök från en parlamentarisk delegation från Rumänien den 20 september kl. 9.00–10.00 i utskottets sessionssal. De ledamöter som vill delta i mötet anmäler sitt intresse till kansliet.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 13 juni 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 13 juni 2017


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2016/17:45

§ 1

§ 2-3

§ 4

§ 5-6

§ 7-12

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

X

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

X

X

X

Cecilia Widegren (M)

X

X

X

X

X

Lennart Axelsson (S)

X

X

X

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

X

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

X

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

X

X

Amir Adan (M)

X

X

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

-

-

O

X

X

Jan Lindholm (MP)

O

X

X

O

X

Jenny Petersson (M)

Kristina Nilsson (S)

X

X

X

X

X

Carina Herrstedt (SD)

Barbro Westerholm (L)

X

X

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

Hans Hoff (S)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

Ann-Britt Åsebol (M)

X

X

-

-

-

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

Stefan Nilsson (MP)

X

O

O

X

O

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

X

X

X

X

X

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

X

X

X

X

X

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

X

X

X

O

O

Eva Lohman (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.