Protokoll utskottssammanträde 2016/17:45

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:45

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:45

DATUM

2017-06-15

TID

10:00–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information om undantag från kravet på lärarlegitimation

Statssekreteraren Helene Öberg, ämnesråden Anna Gudmundsson och Per Eriksson och departementssekreteraren Kristina Lundström, samtliga från Utbildningsdepartementet, informerade om undantag från kravet på lärarlegitimation.

EU-information om halvtidsuppföljningen av Erasmus+

Statssekreteraren Helene Öberg, ämnesråden Anna Gudmundsson och Per Eriksson och departementssekreteraren Kristina Lundström, samtliga från Utbildningsdepartementet, informerade om halvtidsuppföljningen av Erasmus+.

Underlag för informationen

Promemoria (dnr 2295-2016/17).

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:44.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning för 2016 (UbU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelserna 2016/17:RR3 och 2016/17:RJ1.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UbU24.

Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till annan kommun (UbU25)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:190.

Ärendet bordlades.

Fråga om utskottsinitiativ angående rätt för kvalificerade lärare med utländsk bakgrund att undantas från kravet på lärarlegitimation

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om utskottsinitiativ angående rätt för kvalificerade lärare med utländsk bakgrund att undantas från kravet på lärarlegitimation.

Utskottet beslutade att ge presidiet i uppdrag att ta fram en plan för att inhämta mer kunskap i frågan.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Höstens arbete planeras att inledas den 14 september 2017.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras måndagen den 19 juni 2017

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:45

§ 1

§ 2

§ 3-5

§ 6

§ 7–9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

X

X

Thomas Strand (S)

Betty Malmberg (M)

X

X

X

O

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

X

X

Michael Svensson (M)

X

X

X

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

X

X

X

Ulrika Carlsson (C)

X

X

X

X

X

Elisabet Knutsson (MP)

Erik Bengtzboe (M)

Gunilla Svantorp (S)

X

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

X

X

X

Annica Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

X

X

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

X

X

Eva Sonidsson (S)

X

X

X

X

X

Ida Drougge (M)

O

O

O

X

X

Olle Thorell (S)

Crister Spets (SD)

O

X

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

O

O

O

O

O

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

X

X

X

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

X

X

X

X

X

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Björn Rubenson (KD)

O

O

O

O

O

Gustaf Lantz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.