Protokoll utskottssammanträde 2016/17:46

Socialutskottets protokoll 2016/17:46

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:46

DATUM

2017-06-13

TID

11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Företrädare från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys informerade om två rapporter. Deltagare se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:45.

§ 3

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk (SoU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:85 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2016/17:SoU13.

M-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården (SoU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:110 och motion.


Utskottet justerade betänkande 2016/17:SoU19.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Direktiv till en utredning om ändringar i LSS

Utskottet fortsatte beredningen angående utskottsinitiativ i frågan om direktiv till en utredning om ändringar i LSS.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 15 juni 2017 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 15 juni 2017


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2016/17:46

§ 1-4

§ 5

§ 6-7

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

X

Cecilia Widegren (M)

X

X

X

Lennart Axelsson (S)

X

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

Amir Adan (M)

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

-

Jan Lindholm (MP)

X

O

O

Jenny Petersson (M)

X

X

X

Kristina Nilsson (S)

X

X

X

Carina Herrstedt (SD)

Barbro Westerholm (L)

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

-

-

Hans Hoff (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

Ann-Britt Åsebol (M)

O

O

O

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

O

O

X

Stefan Nilsson (MP)

O

X

X

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

X

X

X

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

O

X

X

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Eva Lohman (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.