Protokoll utskottssammanträde 2016/17:47

Socialutskottets protokoll 2016/17:47

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:47

DATUM

2017-06-15

TID

09.30–09.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:46.

§ 2

Direktiv till en utredning om ändringar i LSS

Utskottet fortsatte beredningen angående utskottsinitiativ i frågan om direktiv till en utredning om ändringar i LSS.

Utskottets beslutade att bjuda in ansvarigt statsråd till sammanträdet den 14 september 2017 för att informera i frågan.

Ärendet bordlades.

§ 3

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Övriga frågor

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.

§ 5

Avslutning

Ordföranden och vice ordförande tackade ledamöterna och kansliet för ett gott samarbete under detta riksmöte och tillönskade alla en skön sommar.

Vid protokollet

Justeras den 15 juni 2017


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2016/17:47

§ 1-5

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

X

Lennart Axelsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

Catharina Bråkenhielm (S)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Amir Adan (M)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Jan Lindholm (MP)

O

Jenny Petersson (M)

X

Kristina Nilsson (S)

X

Carina Herrstedt (SD)

Barbro Westerholm (L)

Karin Rågsjö (V)

X

Hans Hoff (S)

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

O

Ann-Britt Åsebol (M)

X

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

O

Stefan Nilsson (MP)

X

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

X

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Eva Lohman (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.