Protokoll utskottssammanträde 2016/17:49

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:49

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:49

DATUM/TID

2017-05-15

13.00–13.02

2017-05-16

08.30–9.17

09.59–10.00

10.34–11.47

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Internat

Kanslichefen anmälde schema med hålltider för internatet 15-16 maj.

§ 2

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:43.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:47.

§ 4

Besök

Utskottet beslutade att besöka Sveriges Television den 9 november 2017.

§ 5

Föreläsning

Biträdande kanslichefen anmälde en inbjudan från Regeringskansliet om en föreläsning den 22 maj om samarbetsmönster inom EU.

§ 6

Dataskyddsförordning för EU:s institutioner

Utskottet beslutade att inhämta information från Regeringskansliet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Vissa frågor om kommersiell radio (KU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:136 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 8

Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:75 och redogörelse 2016/17:RS4.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:43.

§ 10

Sammanträdestid

Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 18 maj börjar kl. 08.30.

§ 11

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 12

En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter (KU6)

Professor Hans-Gunnar Axberger informerade utskottet om sitt uppdrag att utreda inrättandet av en institution för mänskliga rättigheter.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2017-05-30

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-05-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:49

§ 1-2

§ 3-12

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

-

-

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

X

-

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.