Protokoll utskottssammanträde 2016/17:4

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:4

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4

DATUM

2016-10-04

TID

11.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Budgetpropositionen för 2017 m.m.

Statsrådet Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet, informerade om budgetpropositionen för 2017 m.m.

Vid informationen närvarande även tjänstemän från Kulturdepartementet.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statsrådet Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet,

informerade om förhandlingsläget kring det s.k. anti- diskrimineringsdirektivet.

Vid informationen närvarade även tjänstemän från Kulturdepartementet samt Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

§ 3

Information från Statistiska Centralbyrån

Enhetschef Magnus Sjöström med medarbetare informerade om arbetsmarknadsläget.

§ 4

Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2015/16:182 och motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:3.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att ärendeplanen september – december 2016 är beslutad.

§ 7

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att Olle Rosén från Finansdepartementet får närvara vid utskottets sammanträden under den tid han tjänstgör vid utskottets kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Övriga frågor

Fredrik Malm (L) och Magnus Manhammar (S) återrapporterade från besöket av Montenegros parlament den 28 september 2016.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 11 oktober 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 11 oktober 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:4

§ 1-9

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

Katarina Brännström (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Niklas Wykman (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

Eva-Lena Jansson (S)

X

Magnus Persson (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Erik Andersson (M)

X

Serkan Köse (S)

X

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

X

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

X

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.