Protokoll utskottssammanträde 2016/17:4

Civilutskottets protokoll 2016/17:4

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4

DATUM

2016-10-13

TID

9.30–10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:3.

§ 2

Information från Riksdagens ombudsmän JO

Byråchef Carina Sjögren m.fl. från Riksdagens ombudsmän JO informerade om överförmyndarfrågor.

§ 3

Budgetpropositionen för 2016/17

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens förslag till utgiftsramar och beräkningar av statsinkomsterna m.m.

Ärendet bordlades.

§ 4

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under tiden den 1 jan – 31 dec 2015.

Mot bakgrund av att utskottet inte genomfört någon subsidiaritetsprövning under den aktuella perioden beslutade utskottet att inte yttra sig.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 18 oktober 2016 kl. 11.00.


Vid protokollet

Justeras den 18 oktober 2016

Tuve SkånbergCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:4

§ 1

§ 2-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tuve Skånberg (KD), ordf.

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

-

O

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Jessika Roswall (M)

-

-

Lars Eriksson (S)

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

Emma Hult (MP)

X

X

Thomas Finnborg (M)

X

X

Leif Nysmed (S)

X

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

X

X

Mats Green (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.