Protokoll utskottssammanträde 2016/17:4

Näringsutskottets protokoll 2016/17:4

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4

DATUM

2016–10–11

TID

11.00–12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:3.

§ 2

En samlad torvprövning (NU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:178 om en samlad torvprövning samt motion.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 7 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 2 av SD-ledamöterna.

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 1 av V-ledamoten.

§ 3

Information från regeringen

Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, lämnade information om proposition 2015/16:181 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vid sammanträdet närvarade även ämnesråd Anders Ohlin, Justitiedepartementet

§ 4

Kollektiv förvaltning av upphovsrätt (NU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:181 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt samt motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Konkurrensskadelagen (NU6)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:9 om konkurrensskadelagen.

Ärendet bordlades.

§ 6

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 7

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

§ 8

Information om Post Nord

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för regeringen för att lämna information om Post Nords verksamhet.

§ 9

Information från Swedish Incubators & Science Parks (SISP)

Verkställande direktör Magnus Lundin och ordförande Patric Eriksson, SISP, lämnade information om förslag till effektivare innovationsstöd, regional utveckling och jobbskapande.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 13 oktober kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 13 oktober 2016

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:4

§ 1-8

§ 9-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Helena Lindahl (C)

Lise Nordin (MP)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Said Abdu (L)

X

X

Birger Lahti (V)

Penilla Gunther (KD)

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

Sofia Fölser (M)

O

O

Jörgen Warborn (M)

Hanna Westerén (S)

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

X

X

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.