Protokoll utskottssammanträde 2016/17:4

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:4

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4

DATUM

2016-10-11

TID

11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:3.

§ 2

Höständringsbudget för 2016

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:2.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 3

Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering

Utskottet beslutade att inrätta en arbetsgrupp för utskottets arbete med uppföljning och utvärdering.

Mathias Tegnér (S) kontaktperson, Solveig Zander (C) och Linus Bylund (SD) utsågs att ingå i arbetsgruppen.

§4

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 13 oktober 2016 kl. 10.30

Vid protokollet

Justeras den 13 oktober 2016


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:4

§ 1–5

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

X

Phia Andersson (S)

Jennie Åfeldt (SD)

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Yilmaz Kerimo (S)

Solveig Zander (C)

X

Rickard Persson (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Kerstin Nilsson (S)

X

Linus Bylund (SD)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

Aron Modig (KD)

X

Teresa Carvalho (S)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

Tina Ghasemi (M)

Johanna Haraldsson (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Vakant

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

Heidi Karlsson (SD)

O

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

O

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Eva Lindh (S), extra suppleant

x

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.