Protokoll utskottssammanträde 2016/17:4

Trafikutskottets protokoll 2016/17:4

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4

DATUM

2016-10-13

TID

Kl. 10.00 – 10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:3.

§ 2

Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrandet till finansutskottet över proposition 2016/17:1 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:TU1y.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 3

Nytt regelverk om upphandling (TU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrandet till finansutskottet över proposition 2015/16:186 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:TU2y.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 4

Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar (TU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2015/16:189 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 6

Förordning om certifiering av utrustning för säkerhetskontroll inom luftfarten

Utskottet behandlade faktapromemoria 2016/17:FPM6.

Dokumentet lades till handlingarna.

§ 7

Kommissionens förslag om upprättande av unionens certifieringssystem för säkerhetskontrollutrustning inom luftfarten

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 491.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 18 oktober 2016 kl. 11.00.
Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras

2016-10-13

Karin Svensson Smith


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:4

§ 1-9

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

X

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

O

Erik Ottoson (M)

X

Rikard Larsson (S)

O

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

O

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET

2016-10-13

Bilaga 2 till protokoll

2016/17:4

Inkomna skrivelser 2016/17

Utsända inför sammanträdet

Skrivelse angående gatubelysningen i Norrland Ja
Privatperson, Järfälla
RD

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.