Protokoll utskottssammanträde 2016/17:4

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2016/17:4

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4

DATUM

2016-12-01

TID

10.30–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information från Försvarsdepartementet och Försvarsmakten
med anledning av proposition 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak och proposition 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan


Enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen får ingen som har varit närvarande vid ett sammanträde med ett utskott obehörigen röja vad som enligt beslut av regeringen eller utskottet ska omfattas av sekretess till skydd för rikets säkerhet eller av annat synnerligen viktigt skäl som rör förhållandet till en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt ska gälla enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen för de uppgifter som statssekreterare Jan Salestrand, ämnesrådet Tommy Åkesson och ämnesrådet Mikael Andersson från Försvarsdepartementet, kanslirådet Jessika Svärdström från Utrikesdepartementet och generallöjtnant Dennis Gyllensporre från Försvarsmakten lämnar vid föredragningen.

Statssekreterare Jan Salestrand, ämnesrådet Tommy Åkesson och ämnesrådet Mikael Andersson från Försvarsdepartementet, kanslirådet Jessika Svärdström från Utrikesdepartementet och generallöjtnant Dennis Gyllensporre från Försvarsmakten lämnade kompletterande information om situationen både i insatsområdena och om den säkerhetspolitiska situationen i stort.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:3.

§ 3

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:33 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:32 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 8 december 2016
kl. 09.00.

Vid protokollet

Monique Karlsson

Justeras torsdagen den 8 december 2016

Kenneth G Forslund


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:4

§ 1-4

§ 5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S), ordförande

X

X

Allan Widman (L), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

Åsa Lindestam (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

O

Daniel Bäckström (C)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Kent Härstedt (S)

X

X

SUPPLEANTER

Krister Örnfjäder (S)

O

O

Jan R Andersson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

O

Margareta Cederfelt (M)

Emilia Töyrä (S)

O

O

Jeff Ahl (SD)

Lotta Olsson (M)

O

O

Mattias Ottosson (S)

O

O

Kerstin Lundgren (C)

O

O

Anders Schröder (MP)

O

O

Göran Pettersson (M)

Anders Österberg (S)

Roger Richtoff (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Hans Linde (V)

Sofia Damm (KD)

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.