Protokoll utskottssammanträde 2016/17:50

Finansutskottets protokoll 2016/17:50

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:50

Datum

2017-06-20

Tid

Kl. 11.00-12.06

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

EU:s årsbudget för 2018

Överläggningen hölls med statssekreterare Max Elger över EU:s årsbudget.

Underlag för överläggningen utgjordes av en muntlig föredragning, bildpresentation samt promemorian Kommissionens förslag till EU:s årsbudget för 2018 och Faktapromemoria 2016/17:FPM97.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Vid överläggningen deltog även tjänstemän från Finansdepartementet.

§ 2

EU:s fleråriga budgetram efter 2020

Överläggningen hölls med statssekreterare Max Elger över EU:s fleråriga budgetram efter 2020.

Underlag för överläggningen utgjordes av en muntlig föredragning och en bildpresentation.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Vid överläggningen deltog även tjänstemän från Finansdepartementet.

§ 3

Information från Riksbanken om ränteprognoser och prisindex i inflationsmålet

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick informerade och svarade på ledamöternas frågor.

Vid informationen deltog även tjänstemän från Riksbanken.

§ 4

Anmälningar

-Interparlamentarisk konferens om landspecifika rekommendationer och en gemensam konsoliderad bolagsskattebas i Bryssel 10 oktober.

-Interparlamentarisk konferens om stabilitet, ekonomisk koordinering och styrning inom EU i Tallinn 30-31 oktober.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:49.

§ 6

Bemyndigande att justera protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga ordförande att justera protokollet från sammanträdet 20 juni.

§ 7

Bemyndigande att begära in yttrande i subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att bemyndiga presidiet att vid behov begära in yttranden från regeringen i subsidiaritetsärenden under sommaren fram till höstens första sammanträde.

§ 8

Ordförande Fredrik Olovsson

Tackade finansutskottets ledamöter och kansli för gott samarbete under terminen och önskade trevlig sommar.

§ 9

Nästa sammanträde

Preliminärt torsdagen 14 september kl. 10.30 (ev. tidigare).

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:50

– – –

§ 1

§ 2

§ 3-9

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

X

X

Monica Green (S)

X

X

X

Maria Plass (M)

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

X

Jörgen Andersson (M)

X

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

X

Emil Källström (C)

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

Jan Ericson (M)

-

-

-

Marie Granlund (S)

X

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

X

Mats Persson (L)

-

-

-

Ulla Andersson (V)

O

O

O

Jakob Forssmed (KD)

X

X

-

Niklas Karlsson (S)

X

X

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

O

O

O

Anette Åkesson (M)

X

X

X

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

O

-

-

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.