Protokoll utskottssammanträde 2016/17:50

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:50

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:50

DATUM

2017-05-18

TID

08.30–10.32

10.45–11.32

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande

Utskottet medgav att praoeleven R.A., som medföljde Per-Ingvar Johnsson (C), fick närvara under sammanträdet.

Vidare medgav utskottet att praoeleven V.T., som medföljde Lisbeth Sundén Andersson (M), fick närvara under sammanträdet.

§ 2

Information

Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning informerade utskottet om JO:s verksamhet.

§ 3

Offentlig utfrågning

Föredraganden anmälde utsänd promemoria med förslag på inriktning och upplägg för offentlig utfrågning om Riksrevisionen.

Utskottet godkände programmet för utfrågningen som äger rum torsdagen den 15 juni 2017 kl. 9.00–12.00 i andrakammarsalen.

§ 4

Åtalsanmälan (dnr 2063-2016/17)

Utskottet behandlade skrivelse innefattande anmälan mot statsråd för brott.

Ärendet föredrogs.

Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Åtalsanmälan (dnr 2074-2016/17)

Ärendet föredrogs och bordlades.


§ 6

Konferens

Föredraganden anmälde en inbjudan från LIBE-utskottet till en interparlamentarisk konferens i Bryssel onsdagen den 22 juni 2017 om en ny resolution om mekanismen för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna.

§ 7

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 8

Ärendeplan

Biträdande kanslichefen anmälde utdelad ärendeplan.

§ 9

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 10

Dataskyddsförordning för EU:s institutioner

Föredraganden anmälde utsänd promemoria med information från Justitiedepartementet om förhandlingarna i rådet av kommissionens förslag till ny dataskyddsförordning för EU:s institutioner.

§ 11

Granskning av meddelande om EU:s stöd till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (KU12)

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2016) 379.

Ärendet bordlades.

§ 12

Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner och förslag till utskottsinitiativ.

Ärendet bordlades.

§ 13

Vissa frågor om kommersiell radio (KU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:136 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 14

Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:75 och redogörelse 2016/17:RS4.

Ärendet bordlades.

§ 15

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelserna 2016/17:NL1, 2016/17:PN1, 2016/17:RAN1, 2016/17:RAR1, 2016/17:ÖN1, 2016/17:SN1 och 2016/17:VPN1.

Ärendet bordlades.

§ 16

Indelning i utgiftsområden (KU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:100 förslagspunkterna 2–14 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 17

Kommunala och regionala frågor (KU17)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 18

Ny kommunallag (KU30)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:171 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 19

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2016 (KU24)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:103 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 20

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:44.

Vid protokollet

Justerat 2017-05-30

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-05-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:50

§ 1

§ 2-4

§ 5-7

§ 8-13

§ 14

§ 15

§16-20

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

X

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

X

X

X

Patrick Reslow (M)

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

O

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

X

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

O

X

X

O

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

X

O

O

X

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

X

X

X

X

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.