Protokoll utskottssammanträde 2016/17:51

Finansutskottets protokoll 2016/17:51

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:51

Datum

2017-09-05

Tid

Kl. 11.00-11.39

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

Överläggning med finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag till förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) (KOM(2017) 343).

Underlag för överläggningen utgjordes av regeringens bakgrunds-PM, muntlig presentation samt PPT-bilder.

Vice ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

§ 2

Revideringar av Esma- och Emir-förordningarna när det gäller tillsyn för centrala motparter inom EU och i tredjeland

Överläggning med finansmarknadsminister Per Bolund om kommissionens förslag till ändringar i förordningarna när det gäller tillsyn för centrala motparter inom EU och i tredjeland (KOM(2017) 331).

Underlag för överläggningen utgjordes av regeringens bakgrunds-PM, muntlig presentation samt PPT-bilder.

Vice ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

§ 3

Ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbanken

Överläggning med finansmarknadsminister Per Bolund om Europeiska centralbankens rekommendationer till ändring av artikel 22 i stadgan för banken (rekommendation CM3730/17).

Underlag för överläggningen utgjordes av regeringens bakgrunds-PM, muntlig presentation samt PPT-bilder.

Vice ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

§ 4

Anmälningar

- Utskottsrådet Hans Hegeland är ny medarbetare i FiU:s kansli fr.o.m. 1 juli och hälsades välkommen.

- Preliminära sammanträdes- och ärendeplaner för hösten finns i mötestjänsten.

- Möte med Litauens finansminister 7 september kl. 11-12.

- Möte med IMF inom ramen för artikel IV-konsultation 21 september kl. 11.30-12.30.

Inbjudningar

- Seminarium på Riksbanken 21 september kl. 8-9 på temat Hur självständig kan en centralbank vara?

- Riksrevisionsutredningens seminarium om effektivitetsrevisionens uppdrag, kvalitet och genomslag 27 september kl. 9-12.30 i Skandiasalen.

- EU-kommissionär Günther Oettinger besöker medlemsländerna 2 oktober kl. 11-12 för att diskutera EU:s långtidsbudget och EUN bjuder in till ett möte där FiU:s ledamöter är välkomna att delta.

Konferenser/resor

- OECD Parliamentory Days och bilaterala möten 9-12 oktober i Paris.

- IMF/Världsbankens parlamentariska nätverk 10-11 oktober i Washington.

- Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor (EP ECON) om landspecifika rekommendationer och en gemensam bolagsskattebas 10 oktober i Bryssel.

- SECG-konferens (fd. Art. 13-konferenser om ekonomisk styrning) i Tallinn, 29-31 oktober.

- Utskottsresa 30 oktober-1 november till Berlin.

§ 5

Kommissionens förslag till ändrade regler för tillsyn över centrala motparter i EU och i tredjeland, samt rekommendation från ECB om ändring i bankens stadgar

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 331.

Utskottet ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommissionens förslag till ändring i BNI-förordningen och om upphävande av rådets direktiv

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 329.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Övriga frågor

Utskottet konstaterade att det inte fanns anledning att kalla till sammanträde 7 september.

Utskottet beslutade att kalla finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund för överläggning med anledning av kommissionens två diskussionsunderlag om fördjupning av EMU och EU:s framtida finansiering till sammanträdet 26 september (gemensamt med skatteutskottet).

Utskottet bemyndigade presidiet att utse vilken av de vice riksbankscheferna som ska kallas till den öppna utfrågningen om penningpolitiken 28 september.

Utskottet beslutade att bjuda in EU-kommissionär Pierre Moscovici till sammanträdet 28 september (gemensamt med EU-nämnden).

Utskottet beslutade att bjuda in HG Wessberg från Europeiska revisionsrätten för att informera om revisionsrättens årsrapport vid sammanträdet 3 oktober (gemensamt med EU-nämnden).

§ 8

Nästa sammanträde

Torsdagen den 14 september kl. 10.30

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Ulf Kristersson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:51

– – –

§ 1-8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

-

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

-

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

-

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

-

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

O

Adnan Dibrani (S)

X

Anette Åkesson (M)

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

X

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

X

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

Mathias Tegnér (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.