Protokoll utskottssammanträde 2016/17:51

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:51

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:51

DATUM

2017-05-30

TID

11.00–11.36

12.59–13.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:48, 49 och 50.

§ 2

Avsägelse

Kanslichefen anmälde att Carin Jämtin (S) har avsagt sig som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 29 maj 2017.

§ 3

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Besök

Biträdande kanslichefen anmälde ett inkommande besök av en delegation från Ukraina tisdagen den 13 juni 2017.

Utskottet beslutade att ta emot delegationen.

Ordförande Andreas Norlén (M) samt ledamöterna Hans Ekström (S), Per-Ingvar Johnsson (C) och Fredrik Eriksson (SD) avser att delta vid mötet.

§ 5

Seminarium

Kanslichefen anmälde en inbjudan från Rättsfonden till seminarium Reträtt för rättsstaten? som anordnas tisdagen den 13 juni 2017.

§ 6

Konferens

Föredraganden har tidigare anmält en inbjudan från LIBE-utskottet till en interparlamentarisk konferens i Bryssel onsdagen den 22 juni 2017 om en ny resolution om mekanismen för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna.

Utskottet beslutade att ledamoten Tina Acketoft (L) deltar från utskottet.

§ 7

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 8

Information

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Statsrådsberedningen till sammanträdet torsdagen den 14 september 2017 för information om förslag till förordningar om anpassning till artiklarna 290 och 291
i EUF-fördraget, KOM(2016) 798 och 799.

§ 9

Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:75 och redogörelse 2016/17:RS4.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:KU21.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 10

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU25)

Utskottet behandlade redogörelserna 2016/17:NL1, 2016/17:PN1, 2016/17:RAN1, 2016/17:RAR1, 2016/17:ÖN1, 2016/17:SN1 och 2016/17:VPN1.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:KU25.

§ 11

Indelning i utgiftsområden (KU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:100 förslagspunkterna 2–14 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:KU26.

En reservation (SD, -) och särskilda yttranden (M, SD, C, KD, -) anmäldes.

§ 12

Vissa frågor om kommersiell radio (KU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:136 och motion.


Utskottet justerade betänkande 2016/17:KU28.

§ 13

Granskning av meddelande om EU:s stöd till förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism (KU12)

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2016) 379.

Utskottet justerade utlåtande 2016/17:KU12.

Ett särskilt yttrande (SD, -) anmäldes.


§ 14

Förebyggande av våldsbejakande extremism (KU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner och förslag till utskottsinitiativ.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:KU23 och beslutade att inte ta något initiativ.

Reservationer (M, SD, -) och särskilda yttranden (M, V) anmäldes.

§ 15

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2016 (KU24)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:103 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 16

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:45.

§ 17

Ändrad sammanträdestid

Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 1 juni 2017 börjar kl. 8.30.

Vid protokollet

Justerat 2017-06-08

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-05-29)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:51

§ 1-9

§ 10

§11-16

§ 17

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

O

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Patrick Reslow (-)

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

X

O

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Vakant

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.