Protokoll utskottssammanträde 2016/17:52

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:52

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:52

DATUM

2017-06-01

TID

8.30–8.59

10.57–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information

Biträdande kanslichefen anmälde att det tidigare beslutade informationstillfället den 8 juni 2017 om förslag till förordning om konsumentskyddssamarbete är inställt.

§ 2

Kommunala och regionala frågor (KU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Ny kommunallag (KU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:171 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag (KU31)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:180 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Forskning och framtid

Utskottsrådet anmälde utsänd plan för utskottets arbete med forsknings- och framtidsfrågor.

§ 6

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:46.


§ 7

Åtalsanmälan (dnr 2074-2016/17)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse innefattande anmälan mot statsministern för brott.

 

Ordföranden föreslog att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.

 

SD-ledamöterna begärde att ärendet skulle bordläggas.

De ledamöter som tillhör S, M, MP, C, V, L och KD röstade för att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde. Övriga ledamöter (SD, -) röstade däremot.

 

Ärendet skulle därmed avgöras vid dagens sammanträde.

 

Härefter föreslog ordföranden att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

 

SD-ledamöterna föreslog att förundersökning skulle inledas.

 

De ledamöter som tillhör S, M, MP, C, V, L och KD röstade för att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd. Övriga ledamöter
(SD, -) röstade däremot.

 

Utskottet beslutade därmed att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

 

Följande reservation anmäldes (SD, -): Vi anser att utskottet borde ha beslutat att inleda förundersökning mot statsministern.

Vid protokollet

Justerat 2017-06-08

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-05-29)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:52

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5–6

§ 7

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

X

j

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

j

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

X

j

Annicka Engblom (M)

X

X

O

X

X

j

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

X

j

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

X

n

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

X

X

j

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

X

j

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

j

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

j

Patrick Reslow (-)

X

X

X

X

X

n

Emanuel Öz (S)

X

X

X

X

X

j

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

X

n

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

X

j

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

j

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

X

j

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

X

j

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

O

O

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

X

O

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Vakant

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.