Protokoll utskottssammanträde 2016/17:53

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:53

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:53

DATUM

2017-06-08

TID

10.11–10.53

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:47.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:51 och 52.

§ 3

Sammanträdestid

Utskottet beslutade

  • att hålla sammanträde tisdagen den 20 juni 2017 kl. 11.00, trots arbetsplenum i kammaren, och
  • att ha två sammanträden i början av hösten – torsdagen den 14 september 2017 och torsdagen den 21 september 2017.

§ 4

Information

Utskottet beslutade att bjuda in professor Hans-Gunnar Axberger till sammanträdet den 13 juni 2017 för redovisning av sitt uppdrag angående inrättandet av en institution för mänskliga rättigheter.

§ 5

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2016 (KU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:103 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommunala och regionala frågor (KU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.


§ 7

Ny kommunallag (KU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:171 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Återrapporter

  • Biträdande kanslichefen informerade om att ingen ledamot deltog vid AFCO-utskottets möte i Bryssel tisdagen den 2 maj 2017 p.g.a. inställt flyg.
  • Annicka Engblom (M) och Emanuel Öz (S) rapporterade från LIBE-utskottets möte i Bryssel den 11 maj 2017 om den europeiska säkerhetsstrategin.
  • Emanuel Öz (S) rapporterade från mötet i Open Government Partnership (OGP) Legislative Openness Working Group i Ukraina den 19–20 maj 2017.

§ 9

Kallelse till beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde tisdagen den 20 juni 2017 i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde.

Vid protokollet

Justerat 2017-06-20

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-05-29)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:53

§ 1-8

§ 9

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Patrick Reslow (-)

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Vakant

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.