Protokoll utskottssammanträde 2016/17:54

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:54

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:54

DATUM

2017-06-13

TID

11.00–12.10

12.40–12.46

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Eva-Lena Gustavsson, som medföljde ledamoten Jonas Gunnarsson (S), fick närvara under sammanträdet.

§ 2

En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter (KU6)

Professor Hans-Gunnar Axberger överlämnade och presenterade sin rapport JO som IMR? (dnr 1214-2016/17).

Ärendet bordlades.

§ 3

Information

Utskottet beslutade att bjuda in Riksdagsförvaltningens säkerhetsenhet till sammanträdet den 20 juni 2017 för information om säkerhetsfrågor i riksdagen.

§ 4

Besök

Kanslichefen anmälde ett inkommande besök av notarier från Uppsala tingsrätt måndagen den 11 september 2017.

Utskottet beslutade att ta emot notarierna.

Vice ordförande Björn von Sydow (S) och ledamöterna Veronica Lindholm (S), Maria Abrahamsson (M), Agneta Börjesson (MP) och Marta Obminska (M) avser att delta vid mötet.

§ 5

Kommunala och regionala frågor (KU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:KU17.

Reservationer (SD, C, V, L, KD, -) och särskilda yttranden (M, SD, C, L, -) anmäldes.


§ 6

Ny kommunallag (KU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:171 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:KU30.

Reservationer (SD, V, -) anmäldes.

§ 7

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2016 (KU24)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:103 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:KU24.

En reservation (L) och ett särskilt yttrande (SD, -) anmäldes.

§ 8

En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag (KU31)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:180 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:48.

Vid protokollet

Justerat 2017-06-20

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-05-29)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:54

§ 1-7

§ 8

§ 9

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

O

X

Veronica Lindholm (S)

Jonas Millard (SD)

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Patrick Reslow (-)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

X

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

X

X

X

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Vakant

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.