Protokoll utskottssammanträde 2016/17:56

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:56

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:56

DATUM

2017-06-20

TID

11.00–12.43

13.00–13.01

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ledamot

Ordföranden hälsade ledamot Beatrice Ask (M) välkommen som ny ledamot i utskottet.

§ 2

Information

Företrädare för Riksdagsförvaltningens säkerhetsenhet lämnade information till utskottet.

§ 3

Kompletteringsval

Kanslichefen anmälde att Patrick Reslow (-) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i konstitutionsutskottet.

Vidare anmälde kanslichefen att till ny ledamot i utskottet har utsetts Beatrice Ask (M).

§ 4

Hänvisning av ärenden

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats:

Proposition 2016/17:203 Kriminalvårdssekretess

Skrivelse 2016/17:RS5 Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta bostadslägenheter i fastigheter med annan ägare

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:53, 54 och 55.

§ 6

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 7

OECD-nätverk

Utskottet beslutade att utse ledamoten Lisbeth Sundén Andersson (M) till riksdagens OECD-nätverk efter Patrick Reslow (-).

§ 8

Open Government Partnership (OGP) Legislative Openness Working Group

Utskottet beslutade att utse ledamoten Lisbeth Sundén Andersson (M) till kontaktperson från konstitutionsutskottet efter Patrick Reslow (-).

§ 9

Ärenden i höst

Biträdande kanslichefen informerade om de ärenden som förväntas beredas i utskottet under hösten 2017.

§ 10

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 11

Bemyndigande rörande eventuella subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att till presidiet delegera rätten att under det innevarande riksmötets sommaruppehåll

dels besluta om inhämtande av regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i utkast till lagstiftningsakter i enlighet med 10 kap. 10 § andra stycket i riksdagsordningen,

dels besluta om att bereda andra utskott tillfälle att yttra sig om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i utkast till lagstiftningsakter i enlighet med 10 kap. 7 § riksdagsordningen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige (KU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:29 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 13

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:31.

§ 14

Beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att adjungera ledamöterna Beatrice Ask (M) och Veronica Lindholm (S) till dagens sammanträde med beredningsdelegationen.

§ 15

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.


§ 16

Tack

Ordföranden tackade ledamöterna för gott samarbete.

Vice ordförande Björn von Sydow (S) instämde och uttalade ett tack till ordföranden.

Vid protokollet

Justerat 2017-07-07

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-06-15)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:56

§ 1-9

§10-11

§12-16

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Beatrice Ask (M)

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

O

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

X

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Crister Spets (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Vakant

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.