Protokoll utskottssammanträde 2016/17:57

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:57

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:57

DATUM

2017-08-17

TID

11.30–11.46

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Nya föredraganden

Ordföranden välkomnade Johan Davidsson som ska tjänstgöra som föredragande i kansliet och verksjuristen Lars Lilja från juridiska enheten som ska tjänstgöra som extra föredragande i kansliet under hösten.

§ 2

Avsägelser och kompletteringsval

Kanslichefen anmälde följande avsägelser:

  • Runar Filper (SD) som suppleant i konstitutionsutskottet
  • Maria Abrahamsson (M) som ledamot i konstitutionsutskottet
  • Marta Obminska (M) som suppleant i konstitutionsutskottet.

Vidare anmälde kanslichefen följande:

  • att Patrick Reslow (-) utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet
  • att Jörgen Hellman (S) utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet
  • att Marta Obminska (M) utsetts till ledamot i konstitutionsutskottet.

§ 3

Hänvisning av ärende

Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats proposition 2016/17:208 Några frågor om offentlighet och sekretess.

§ 4

Åtalsanmälningar  

Konstitutionsutskottet har den 10 och 11 augusti 2017 mottagit elva skrivelser, dnr 2654-2016/17 och 2660–2669-2016/17.

Skrivelserna innefattar anmälan mot statsråd och f.d. statsråd om brott.

Ärendena föredrogs.

Utskottet beslutade att skrivelserna inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 5

Information

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Statsrådsberedningen till sammanträdet torsdagen den 14 september 2017 för att lämna information om förslaget till interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister, KOM(2016) 627.

§ 6

Information

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Finansdepartementet till sammanträdet torsdagen den 14 september 2017 för att lämna information om grundlagsfrågor med anledning av förslaget till förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivande av konsumentskyddslagstiftningen, KOM(2016) 283.

§ 7

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:50.

§ 8

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Vid protokollet

Justerat 2017-08-24

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-06-27)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:57

§ 1-8

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Beatrice Ask (M)

X

Veronica Lindholm (S)

Jonas Millard (SD)

X

Annicka Engblom (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Marta Obminska (M)

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Laila Naraghi (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

Per-Arne Håkansson (S)

Vakant

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

O

Petter Löberg (S)

X

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

O

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

X

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.