Protokoll utskottssammanträde 2016/17:5

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:5

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5

DATUM

2016-10-11

TID

11.00-11.19

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Rådsslutsatser inom ramen för EU:s årliga uppföljning av Pekingplattformen: Kvinnor och fattigdom

Utskottet överlade med statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet, om utkast till rådsslutsatser inom ramen för EU:s årliga uppföljning av Pekingplattformen: Kvinnor och fattigdom (Dok.nr. 12132/16 SOC513).

Underlaget utgjordes av en översänd överläggningspromemoria (dnr 228-2016/17). Se bilaga 2.

Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. Se bilaga 3.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid överläggningen närvarande även tjänstemän från Socialdepartementet samt Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

§ 2

Nytt regelverk om upphandling (AU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:195 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:AU2y.

S-, SD-, MP- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Höständringsbudget för 2016

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:2 Höständringsbudget för 2016.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i detta ärende.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:4.

§ 5

Kanslimeddelanden

Inkommen skrivelse enligt bilaga 4 anmäldes.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 18 oktober 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 18 oktober 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:5

§ 1

§ 2-6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Niklas Wykman (M)

O

X

Patrik Björck (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

Marco Venegas (MP)

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

Magnus Persson (SD)

Fredrik Malm (L)

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

Désirée Pethrus (KD)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

X

Erik Andersson (M)

X

O

Serkan Köse (S)

O

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

X

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

– – – – – – –

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET – – – – – – – – Bilaga 3

– – – – – – – – – – till protokoll

– – – – – – – – – – 2016/17:5

Rådsslutsatser inom ramen för EU:s årliga uppföljning av Pekingplattformen: Kvinnor och fattigdom

Avvikande mening (SD)

Sverigedemokraterna noterar inledningsvis i likhet med regeringen att utkastet till slutsatser huvudsakligen rör områden som faller under nationell kompetens och vill betona att dessa områden då inte heller bör vara föremål ens för rådsslutsatser.

I den mån slutsatser ändå antas på sådana områden vill Sverigedemokraterna avseende sakinnehåll anföra följande:

Sverigedemokraterna delar i viss mån regeringens ståndpunkt avseende bristande analys avseende bakomliggande faktorer till att kvinnor i högre utsträckning än män riskerar att hamna i fattigdom. Samtidigt är det för partiet viktigt att sådana analyser, om de tillförs, inte formuleras på ett sätt eller föranleder slutsatser som förespråkar ensidigt riktade förslag som enkom syftar till att medelst ekonomiska argument och styrmedel öka arbetskraftsdeltagandet. Minst lika viktigt är, enligt Sverigedemokraternas mening, att olika sociala och arbetsvillkorsmässiga faktorer vägs in och tillerkänns värde.

Partiet vänder sig emot sådana förslag som syftar till att från politiskt håll inte bara möjliggöra fler livsval i allmänhet och arbetsval i synnerhet, utan också styra sådana val mot ett av politiker fastställt mål om fördelning. Således motsätter sig partiet skrivningar om särskilda incitament i uttalat syfte att förändra exempelvis uttaget av föräldraledighet, medan man instämmer i vikten av väl utbyggda barnomsorgssystem och möjligheten till flexibla arbetsvillkor för såväl män som kvinnor.

Vidare delar inte Sverigedemokraterna regeringens ståndpunkt avseende behovet av att ändra skrivningar om möjligheter till och säkerställandet av möjligheter till adekvata pensionsvillkor för de personer som under delar av sitt liv ägnat mer tid åt obetalt hem- och omsorgsarbete framför förvärvsarbete.

– – – – –

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.