Protokoll utskottssammanträde 2016/17:5

Finansutskottets protokoll 2016/17:5

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5

DATUM

2016-10-18

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:4.

§ 2

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (CU5)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:197 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (CU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:193 och
motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU2.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum 25 oktober 2016.

Vid protokollet

Justeras den 25 oktober 2016

Tuve SkånbergCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:5

§ 1

§ 2-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tuve Skånberg (KD), ordf.

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

-

X

Eva Sonidsson (S)

-

-

Ola Johansson (C)

X

X

Emma Hult (MP)

X

X

Thomas Finnborg (M)

X

X

Leif Nysmed (S)

X

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

X

X

Mats Green (M)

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

-

O

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.