Protokoll utskottssammanträde 2016/17:5

Justitieutskottets protokoll 2016/17:5

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5

DATUM

2016-10-20

TID

10.00-10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:4

§ 2

Genomförande av EU:s försvarardirektiv (JuU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:187 Genomförande av EU:s försvarardirektiv och motion 2016/17:66.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:JuU2.

SD-ledamöterna anmälde reservation.

§ 3

Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:JuU1y.

M, SD, C, L och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 4

Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp (JuU5)

Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:192 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp och motioner.

Utskottet beslutade att ge socialutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2015/16:192 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp och motioner i de delar som berör socialutskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Ärendet bordlades.

§ 5

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnade motion 2016/17:2656 av Ellen Juntti (M) till socialutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot motionen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 7

Inkomna skrivelser

Lista på inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

§ 8

Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter (JuU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:188 Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:JuU3.

§ 9

Nästa sammanträde

Torsdagen den 27 oktober 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 27 oktober 2016

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:5

§ 1-3

§ 4

§ 5-9

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

X

X

Helene Petersson (S)

X

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

X

Arhe Hamednaca (S)

X

X

X

Kent Ekeroth (SD)

X

X

X

Anti Avsan (M)

X

X

X

Susanne Eberstein (S)

X

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

-

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Roger Haddad (L)

X

X

X

Linda Snecker (V)

X

X

X

Andreas Carlson (KD)

X

X

X

Lawen Redar (S)

-

-

-

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

X

X

X

Pål Jonson (M)

O

X

O

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

O

O

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Hans Linde (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Stefan Svanström (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2016-10-18