Protokoll utskottssammanträde 2016/17:5

Näringsutskottets protokoll 2016/17:5

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5

DATUM

2016–10–13

TID

10.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:4.

§ 2

Nytt regelverk för upphandling (NU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:195 om nytt regelverk för upphandling.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande nr 1 justerades.

Avvikande mening anmäldes

dels av M-, C-, L- och KD-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna.

§ 3

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statsrådet Ann Linde om regeringens förslag till ståndpunkt vid extra möte i rådet för utrikes frågor (handel) den 18 oktober 2016 om det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (CETA).

Vid besöket närvarade även politiskt sakkunniga Anna Sundström, kanslirådet Maria Ermanno Fäldner, departementsrådet Charlotte Sammelin och departementssekreterare Martin Magnusson, Utrikesdepartementet, samt kanslirådet Frida-Louise Göransson, Statsrådsberedningen.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i promemorian, med ett tillägg om att regeringen stöder beslutet om undertecknande och ingående av avtalet. Den ståndpunkt utskottet ställde sig bakom lyder således:

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada är ett av de mest moderna handelsavtal som någonsin har förhandlats fram. Regeringen gör en positiv bedömning av avtalsinnehållet som helhet och stöder beslutet om undertecknande och ingående av detsamma. CETA är av stort ekonomiskt intresse och kan bidra till tillväxt i Sverige.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Vänsterpartiet vill ha en rättvis handelspolitik som inte innebär försämringar för medborgarna i de länder som omfattas. En handelspolitik som sätter människor, djur och miljö främst och som fokuserar på ökade samhällsvinster – inte bara på vinster för storföretag. Vänsterpartiet är inte emot att 99 procent av tullarna mellan EU och Kanada försvinner. CETA-avtalet innehåller dock såväl tvistlösningsmekanismen ICS (International Court System) som ger storföretag möjlighet att stämma stater, som regulativt samarbete vilket skapar utrymme för extensiv lobbying för att påverka framtida lagstiftning. Därför borde inte regeringen godkänna CETA-avtalet. Regeringen bör också säga nej till provisorisk tillämpning av CETA-avtalet, avtalet ska inte gälla förrän alla nationella parlament har ratificerat avtalet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Information från regeringen

Statsrådet Ann Linde och departementssekreterare Emy Gustavsson, Utrikesdepartementet, lämnade information om kommissionens förslag om geoblockering.

Vid sammanträdet närvarade även politiskt sakkunniga Anna Sundström, kansliråden Maria Ermanno Fäldner och Maria Ramstedt och departementsråd Charlotte Sammelin, Utrikesdepartementet.

§ 5

Fråga om yttrande till finansutskottet över utgiftsramar

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar m.m. och motioner.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 6

Fråga om yttrande till finansutskottet över höständringsbudget

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:2 med förslag om höständringsbudget för 2016.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 7

Yttrande till utrikesutskottet över skrivelsen om global utveckling

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse om politik för global utveckling (skr. 2015/16:182) och motioner.

Utskottet beslutade att yttra sig genom följande protokollsanteckning.

Utskottet anser att utrikesutskottet bör avstyrka motion 2016/17:33 (V) yrkandena 10 och 11 och förorda riksdagen att lägga skrivelsen till handlingarna. Utskottet vill, när det gäller de i skrivelsen redovisade målen om hållbar energi för alla och hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt de nyss nämnda motionsyrkandena erinra om utskottets beredning av följande ärenden under föregående riksmöte:

Bet. 2015/16:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

Bet. 2015/16:NU4 Statliga företag

Bet. 2015/16:NU6 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

Bet. 2015/16:NU10 Energipolitik

Bet. 2015/16:NU12 Politik för hållbart företagande

Bet. 2015/16:NU13 Exportstrategin

Bet. 2015/16:NU19 Effektreserv 2020–2025

V-ledamoten anförde att utrikesutskottet bör tillstyrka yrkandena 10 och 11 i Vänsterpartiets kommittémotion 2016/14:33 av Hans Linde m.fl.

§ 8

Godkännande av reseredogörelser

Utskottet godkände reseredogörelser från dels delegationsresan till Nederländerna den 5-7 september 2016, dels delegationsresan till Storbritannien den 4-7 september 2016.

§ 9

Inkommande besök

Utskottet informerades om besök av EU-kommissionär Corina Cretu.

Utskottet beslutade att ta emot besöket.

§ 10

Information om SAS AB

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för regeringen för information om statens försäljning av SAS AB.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 oktober kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 20 oktober 2016

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:5

§ 1-4

§ 5-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Hanif Bali (M)

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Lise Nordin (MP)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Said Abdu (L)

X

X

Birger Lahti (V)

O

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

O

O

Sofia Fölser (M)

X

X

Hanna Westerén (S)

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

O

O

Håkan Svenneling (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.