Protokoll utskottssammanträde 2016/17:5

Trafikutskottets protokoll 2016/17:5

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5

DATUM

2016-10-18

TID

Kl. 11.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:4.

§ 2

Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar (TU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2015/16:189 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17: TU3.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Politiken för global utveckling

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2015/16:182.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 4

Allmänna motionstiden 2016

TU-motioner från allmänna motionstiden 2016 redovisades.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 27 oktober 2016 kl. 10.00.Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras

2016-10-18

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:5

§ 1-4

§ 5

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

Pia Nilsson (S)

Suzanne Svensson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

Robert Halef (KD)

Johan Andersson (S)

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

Erik Ottoson (M)

X

X

Rikard Larsson (S)

X

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

O

O

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

X

Sara-Lena Bjälkö (SD)

O

O

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

X

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.