Protokoll utskottssammanträde 2016/17:5

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2016/17:5

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5

DATUM

2016-12-08

TID

09.00–09.15

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information om insatser från Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet

Enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen får ingen som har varit närvarande vid ett sammanträde med ett utskott obehörigen röja vad som enligt beslut av regeringen eller utskottet ska omfattas av sekretess till skydd för rikets säkerhet eller av annat synnerligen viktigt skäl som rör förhållandet till en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt ska gälla enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen för de uppgifter som enhetschef för enheten för militär förmåga och insatser och ledning Magnus Bergman, departementssekreterare Joakim Niclasson, departementssekreterare Henric Arnoldsson och politiskt sakkunniga Annelie Gregor från Försvarsdepartementet och kanslirådet Daniel Olsson och kanslirådet Anders Lindgren från Utrikesdepartementet lämnar vid föredragningen.

Enhetschef för enheten för militär förmåga och insatser och ledning Magnus Bergman, departementssekreterare Joakim Niclasson, departementssekreterare Henric Arnoldsson och politiskt sakkunniga Annelie Gregor från Försvarsdepartementet och kanslirådet Daniel Olsson och kanslirådet Anders Lindgren från Utrikesdepartementet lämnade kompletterande information om situationen både i insatsområdena och om den säkerhetspolitiska situationen i stort.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:4.

§ 3

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:33 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UFöU1.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:32 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UFöU2.

M-, SD-, C-, V- L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Kanslimeddelanden


– Utskottet beslutade att ge presidiet i uppdrag att utarbeta ett

aktuelltutskick för ärendena.

  • Talarlistorna för UFöU1 och UFöU2 har cirkulerats.
  • Utskottet beslutade att ordföranden får mandat att justera dagens sammanträdesprotokoll eftersom detta är utskottets sista sammanträde.

Vid protokollet

Monique Karlsson

Justeras torsdagen den 8 december 2016

Kenneth G Forslund

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:5

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S), ordförande

X

Allan Widman (L), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

X

Åsa Lindestam (S)

X

Karin Enström (M)

X

Pyry Niemi (S)

Björn Söder (SD)

X

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Sofia Arkelsten (M)

X

Maria Andersson Willner (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Kent Härstedt (S)

SUPPLEANTER

Krister Örnfjäder (S)

X

Jan R Andersson (M)

O

Paula Holmqvist (S)

O

Margareta Cederfelt (M)

Emilia Töyrä (S)

O

Jeff Ahl (SD)

Lotta Olsson (M)

O

Mattias Ottosson (S)

O

Kerstin Lundgren (C)

O

Anders Schröder (MP)

O

Göran Pettersson (M)

O

Anders Österberg (S)

O

Roger Richtoff (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Hans Linde (V)

Sofia Damm (KD)

X

Kalle Olsson (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.