Protokoll utskottssammanträde 2016/17:6

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6

DATUM

2016-10-18

TID

11.00-11.13

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:5.

§ 3

Kanslimeddelanden

§ 4

Övriga frågor

Raimo Pärssinen (S), Katarina Brännström (M), Sven-Olof Sällström (SD) och Ali Esbati (V) återrapporterade från det interparlamentariska mötet om utstationeringsdirektivet i Bryssel den 12 oktober 2016.

Patrik Björck (S) och Annika Qarlsson (C) återrapporterade från besöket av Kanadas ambassad i arbetsmarknadsutskottet den 13 oktober 2016.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 oktober 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 oktober 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:6

§ 1-5

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Niklas Wykman (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

Christian Holm Barenfeld (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Magnus Persson (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Erik Andersson (M)

O

Serkan Köse (S)

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.