Protokoll utskottssammanträde 2016/17:6

Finansutskottets protokoll 2016/17:6

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:6

Datum

2016-10-13

Tid

10.30-10.52

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Ny granskningsrapport från Riksrevisionen (RiR 2016:24).

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:5.

§ 3

AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015 (FiU6)

Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:130.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nytt regelverk om upphandling (FiU7)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:195 och motioner.

Utskottet beslutade att kalla Civilminister Ardalan Shekarabi för ytterligare information om förslagen i prop. 2015/16:195.

Ärendet bordlades.

§ 5

Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionella utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015 (FiU1y)

Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:145.

Ärendet bordlades.

§ 6

Fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2016)551.

Ärendet bordlades.

§ 7

En förlängning av programmet för europeisk statistik 2013-2017 för perioden 2018-2020.

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2016)557.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 8

Nästa sammanträde

Tisdag 18 oktober kl.10.45

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:5

– – –

§ 1-8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

-

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

-

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

O

Adnan Dibrani (S)

O

Anette Åkesson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Maria Ferm (MP)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.