Protokoll utskottssammanträde 2016/17:6

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6

DATUM

2016-10-18

TID

11.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:4

§ 2

Höständringsbudget för 2016

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:2 Höständringsbudget för 2016 när det gäller utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utskottet beslutade om följande yttrande:

Utskottet tillstyrker det i proposition 2016/17:2 framlagda förslaget om ändringsbudget för 2016 när det gäller utgiftsområdena 20 och 23.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Budgetramarna för utgiftsområde 20 och 23 (MJU1y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:1, när det gäller ramen för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård och utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel samt motioner i berörda delar.

Ärendet bordlades.

§ 4

Politiken för global utveckling (MJU2y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet med anledning av skrivelse 2015/16:182 Politiken för global utveckling i genomförandes av Agenda 2030.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 20 oktober 2016 kl. 10.00

Vid protokollet

Justeras den 25 oktober 2016

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:6

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

-

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M) tjl. t.o.m. 2017-02-26

-

Sara Karlsson (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Stina Bergström (MP)

-

Gunilla Nordgren (M)

-

Monica Haider (S)

X

Anders Forsberg (SD)

X

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Lars-Axel Nordell (KD)

-

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

O

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

X

Emma Nohrén (MP)

X

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Roland Gustbée (M) extra suppleant t.o.m. 2017-02-26

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.