Protokoll utskottssammanträde 2016/17:6

Näringsutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6

DATUM

2016–10–20

TID

10.00–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:5.

§ 2

Konkurrensskadelag (NU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:9 om konkurrensskadelag.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 6 justerades.

§ 3

Kollektiv förvaltning av upphovsrätt (NU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:181 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt samt motion.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 5 justerades.

§ 4

Information från Research Institutes of Sweden AB (RISE AB)

Verkställande direktör Pia Sandvik, RISE AB, lämnade information om verksamheten.

Vid sammanträdet närvarade även chefsstrateg Olof Sandberg, RISE AB.

§ 5

Statliga företag (NU4)

Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:140 om statliga företag och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 25 oktober kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 25 oktober 2016

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:6

§ 1-3

§ 4-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Josef Fransson (SD)

O

Hanif Bali (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Lise Nordin (MP)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Said Abdu (L)

Birger Lahti (V)

X

X

Penilla Gunther (KD)

Mattias Jonsson (S)

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

Sofia Fölser (M)

O

O

Hanna Westerén (S)

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

X

X

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Jonas Eriksson (MP)

X

X

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

X

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.