Protokoll utskottssammanträde 2016/17:6

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6

DATUM

2017-10-17

TID

11.00–12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:5.

§ 2

Revidering av EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004, 987/2009)

Utskottet överlade med statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet.

Underlaget utgjordes av en promemoria upprättad av Socialdepartementet den 12 oktober 2017.

Regeringens ståndpunkt angiven i promemorian var:

Vad gäller likabehandlingsprincipen kan regeringen ställa sig bakom lösningar som inte riskerar att innebära en inskränkning i medlemsstaternas nationella kompetens vad det gäller utformandet av de sociala trygghetssystemen. Regeringen kan därmed acceptera ordförandeskapets kompromissförslag. I syfte att nå en överenskommelse bör regeringen även kunna godta andra medlemsstaters kompromissförslag, i den mån de inte bedöms inskränka den nationella kompetensen eller på annat sätt innebär att enbart viss del av befintlig rättspraxis kodifieras.

Vidare kan regeringen ställa sig bakom ett förhandlingsresultat som bidrar till att motverka fel och bedrägerier samt skapar förutsättningar för en mer effektiv administration. Regeringen kan därmed acceptera ordförandeskapets kompromissförslag. I syfte att nå en överenskommelse bör regeringen även kunna godta andra medlemsstaters kompromissförslag som innebär skärpta regler i syfte att motverka fel och bedrägerier.

Regeringen kan därför godta den partiella allmänna inriktningen avseende icke ekonomiskt aktiva unionsmedborgares tillgång till sociala trygghetsförmåner samt förslagen till ändringar för att förbättra administrationen av bestämmelserna samt stävja fusk och missbruk, förutsatt att denna inte innebär en inskränkning i medlemsstaternas nationella kompetens vad gäller utformandet av de sociala trygghetssystemen.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister (SfU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:212 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 oktober 2017 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 19 oktober 2017


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:6

§ 1–2

§3–4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

Solveig Zander (C)

Rickard Persson (MP)

X

X

Tina Ghasemi (M)

Kerstin Nilsson (S)

X

X

Linus Bylund (SD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

O

Aron Modig (KD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

O

O

Marie Olsson (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Markus Wiechel (SD)

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

O

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

X

X

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

O

X

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

X

X

Hanna Wigh (-)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Johanna Jönsson (C)

X

X

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Helena Bonnier (M) extra suppleant

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.