Protokoll utskottssammanträde 2016/17:6

Skatteutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6

DATUM

2016-10-18

TID

11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:5.

§ 2

Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU2y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 oktober 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 oktober 2016SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:6

§ 1–3

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

Peter Persson (S)

X

Anna Hagwall (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Vakant

Adnan Dibrani (S)

X

David Lång (SD)

X

Mathias Sundin (L)

X

Daniel Šestrajčić (V)

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

Jörgen Warborn (M)

X

Laila Naraghi (S)

Vakant

Jamal El-Haj (S)

Olle Felten (SD)

Vakant

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Maria Abrahamsson (M)

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Staffan Danielsson (C)

X

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Vakant

Mathias Tegnér (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2016-10-12