Protokoll utskottssammanträde 2016/17:6

Trafikutskottets protokoll 2016/17:6

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6

DATUM

2016-10-27

TID

Kl. 10.00 – 11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:5.

§ 2

Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Översyn av EU:s telekomlagstiftning

Utskottet behandlade faktapromemorior 2016/17:FPM14, 2016/17:FPM15, 2016/17:FPM17

Faktapromemoriorna lades till handlingarna.

Utskottet beslutade att bjuda in tjänstemän från Näringsdepartementet och Post- och telestyrelsen för ytterligare information i sakfrågan.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kommissionens förslag om ändring av förordningarna nr 1316/2013 och nr 283/2014 vad gäller internetkonnektivet i lokala samhällen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 589.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 591.

Ärendet bordlades.

§ 6

Forskningsrapport om dagens och framtidens it-infrastruktur

Karin Svensson Smith (Mp) överlämnade forskningsgruppens rapport It-infrastruktur – i dag och i framtiden till utskottet.

Utskottet beslutade att offentliggöra rapporten genom publicering i rapportserien Rapporter från riksdagen (RFR).

Utskottet beslutade om att följa upp rapporten med en offentlig utfrågning den 2 februari 2017.

§ 7

Utfrågning om ett ökat kollektivt resande för framtiden

Utskottet justerade programmet för utfrågningen den 24 november 2016.

§ 8

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 10 november 2016 kl. 10.00.Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras

2016-10-27

Karin Svensson Smith


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:6

§ 1-5

§ 6-7

§ 8

§ 9

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

Sten Bergheden (M)

Leif Pettersson (S)

X

X

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

X

X

Johan Andersson (S)

O

O

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

Rikard Larsson (S)

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

O

X

X

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

O

O

O

O

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2016-10-27 Bilaga 2 till protokoll

2016/17:6

Inkomna skrivelser 2016/17 Utsända inför sammanträdet

Skrivelse angående broar mellan Sverige och Finland. Ja
Privat person, Luleå
RD 975-2013/14

Skrivelse angående bok om Estonia. Ja
Privat person

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.