Protokoll utskottssammanträde 2016/17:6

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2016/17:6

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6

DATUM

2017-05-02

TID

11.00–12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Krister Örnfjäder (S), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Ledamöter och suppleanter ropades upp.

§ 3

Val av ordförande

Karin Enström (M) valdes till ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Åsa Lindestam (S) valdes till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen
av sammanträdet.

§ 6

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och Must med anledning av proposition 2016/17:177 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)

Utrikesminister Margot Wallström, polstabschef Louise Bjarke, departementssekreterare (UD-ES) Andrea Feuer, departementssekreterare (UD-FN) Johan Fredborn, kansliråd (UD-ES) Anders Lindgren från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråd Anja Glavinic Jones (Irak), departementssekreterare Henric Arnoldsson (Mali), departementssekreterare Tobias Sörensen (Op Atalanta), politiskt sakkunnig Annelie Gregor från Försvarsdepartementet och överbefälhavare Micael Bydén, chef för Must Gunnar Karlson, överstelöjtnant (före detta kontingentschef) Jonas Nilsson, ÖB POLAD Ditte Egnell från Försvarsmakten

informerade med anledning av proposition 2016/17:177 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och Must med anledning av proposition 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Utrikesminister Margot Wallström, polstabschef Louise Bjarke, departementssekreterare (UD-ES) Andrea Feuer, departementssekreterare (UD-FN) Johan Fredborn, kansliråd (UD-ES) Anders Lindgren från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråd Anja Glavinic Jones (Irak), departementssekreterare Henric Arnoldsson (Mali), departementssekreterare Tobias Sörensen (Op Atalanta), politiskt sakkunnig Annelie Gregor från Försvarsdepartementet och överbefälhavare Micael Bydén, chef för Must Gunnar Karlson, överstelöjtnant (före detta kontingentschef) Jonas Nilsson, ÖB POLAD Ditte Egnell från Försvarsmakten

informerade med anledning av proposition 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 8

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och Must med anledning av proposition 2016/17:127 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Utrikesminister Margot Wallström, polstabschef Louise Bjarke, departementssekreterare (UD-ES) Andrea Feuer, departementssekreterare (UD-FN) Johan Fredborn, kansliråd (UD-ES) Anders Lindgren från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråd Anja Glavinic Jones (Irak), departementssekreterare Henric Arnoldsson (Mali), departementssekreterare Tobias Sörensen (Op Atalanta), politiskt sakkunnig Annelie Gregor från Försvarsdepartementet och överbefälhavare Micael Bydén, chef för Must Gunnar Karlson, överstelöjtnant (före detta kontingentschef) Jonas Nilsson, ÖB POLAD Ditte Egnell från Försvarsmakten

informerade med anledning av proposition 2016/17:127 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 9

Kanslimeddelanden

Kansliet meddelade att en preliminär tidsplan för det sammansatta utskottets beredning av propositionerna 2016/17:177 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta), 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali och 2016/17:127 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak delats ut på bordet.

Prop. 2016/17:177 kommer dock inte att behandlas den 4 maj eftersom motionstiden då inte ännu gått ut.

§ 10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 maj 2017 kl. 09.00.

Vid protokollet

Liisa Blomberg

Justeras torsdagen den 4 maj 2017

Karin Enström


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:6

§ 1-5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Karin Enström (M), ordförande

X

X

X

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

X

X

X

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

X

-

-

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

-

-

-

-

-

Lena Asplund (M)

X

X

X

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

O

O

O

Daniel Bäckström (C)

X

X

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

-

-

-

-

-

Roger Richtoff (SD)

X

X

X

X

X

Allan Widman (L)

X

X

X

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

X

-

-

Alexandra Völker (S)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

O

O

O

O

O

Jan R Andersson (M)

O

O

O

X

X

Kent Härstedt (S)

O

O

O

O

O

Margareta Cederfelt (M)

-

-

-

-

-

Emilia Töyrä (S)

-

-

-

-

-

Johnny Skalin (SD)

-

-

-

-

-

Lotta Olsson (M)

O

O

O

O

O

Mattias Ottosson (S)

O

O

O

O

O

Kerstin Lundgren (C)

-

O

O

O

-

Anders Schröder (MP)

O

O

O

O

O

Göran Pettersson (M)

O

O

O

-

-

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

X

X

Mikael Jansson (SD)

-

-

-

-

-

Birgitta Ohlsson (L)

O

O

O

O

O

Hans Linde (V)

O

O

O

O

O

Sofia Damm (KD)

O

O

O

X

X

Kalle Olsson (S)

O

O

X

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.