Protokoll utskottssammanträde 2016/17:7

Justitieutskottets protokoll 2016/17:7

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:7

DATUM

2016-11-10

TID

08.00-10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information inför RIF-rådet den 18 november 2016

Inrikesminister Anders Ygeman med medarbetare från Justitiedepartementet informerade.

§ 2

Förslag till förordning om en europeisk åklagarmyndighet,

Utskottet överlade med inrikesminister Anders Ygeman, Justitiedepartementet, med medarbetare om förslaget till förordning om en europeisk åklagarmyndighet, KOM(2013) 534.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets promemoria Förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten – överläggning med justitieutskottet den 10 november 2016 (dnr. 520-2016/17). Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick av promemorian.

Företrädarna för S, M, SD, MP, C, V och KD förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

Företrädaren för L förklarade att han inte ställer sig bakom regeringens ståndpunkt utan stöder inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Förslag till förordning om inrättande av ett in- och utresesystem

Utskottet överlade med inrikesminister Anders Ygeman, Justitiedepartementet, med medarbetare om förslaget till förordning om inrättande av ett in- och utresesystem, KOM(2016) 194 och KOM(2016) 196.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets promemoria Nytt in- och utresesystem (Entry/Exit System, EES) – överläggning med justitieutskottet den 10 november 2016 (dnr. 519-2016/17). Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick av promemorian.

Företrädarna för S, M, SD, MP, C, V, L och KD förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Statskontorets delrapport om omorganisationen av polisen

Inrikesminister Anders Ygeman informerade.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:6.

§ 6

Falska polisbilar (JuU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17: och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:JuU2.

S-, SD-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

SD-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 7

Politiken för global utveckling (PGU) (JuU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2015/16:182.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:JuU3y.

V-ledamoten anmälde en avvikande mening.

§ 8

Budget Rättsväsendet (JuU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Förslag till direktiv om terrorismbekämpning

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, med medarbetare om förslaget till direktiv om terrorismbekämpning, KOM(2015) 625.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets promemoria Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism – överläggning med justitieutskottet den 10 november 2016 (dnr. 518-2016/17). Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick av promemorian.

Företrädarna för S, M, MP, C, L och KD förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

Företrädaren för C förvarnade att han eventuellt återkommer med synpunkter på vissa delar av förslaget.

Företrädarna för SD anmälde följande avvikande mening: I lagen om ”straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet” står det i paragraf 5 b § följande:

”Till fängelse i högst två år döms den som reser eller påbörjar en resa till ett annat land än det land där han eller hon är medborgare i…”

Det innebär att om en person som reser från Sverige till Syrien för att göra en så kallad terrorresa och samtidigt har syriskt medborgarskap inte begår ett brott enligt svensk lag. Detta har Sverigedemokraterna motsatt sig när vi lämnade in ett ändringsförslag om att även de som reser till länder där de är medborgare ska straffas (motion 2015/16:3314).

Av diskussionen vid överläggningen att döma samt Regeringskansliets promemoria motsätter sig den svenska regeringen den ändring som nu föreslås av EU att även dessa resor ska kriminaliseras. Vi har en avvikande mening i sådant fall då vi anser att även resor till en persons medborgarskapsland ska kriminaliseras i enlighet med det vi anförde i vår motion enligt ovan.

Företrädaren för V anmälde följande avvikande mening: Terrorism och annan grov brottslighet är ett hot mot stater och enskilda. Missbruk av staters maktmedel utgör emellertid ett hot mot det demokratiska samhällsbygget och rättsstaten. Jag menar att både rättssäkerhet och effektivitet måste stå i centrum när det kommer till frågan om att bekämpa terrorism samt att de åtgärder som vidtas ska vara proportionella.

Direktivet innehåller förslag på inskränkningar av en rad grundlagsskyddade rättigheter liksom vissa fri- och rättigheter enligt Europakonventionen. För att inskränkningar i de grundläggande fri- och rättigheterna ska kunna anses motiverade bör det förutsättas att de föreslagna bestämmelserna i praktiken kan förväntas tillgodose det avsedda ändamålet – att förhindra den ökade risken för terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. Enligt min uppfattning uppfyller inte den föreslagna lagstiftningen dessa krav. Tvärtom kan möjligheterna till lagföring med de nu föreslagna åtgärderna väntas bli begränsade och därmed ineffektiva, samtidigt som de innebär en långtgående kriminalisering och inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter.

Förslaget till direktiv som innehåller långtgående kriminaliseringar träffar dessutom vardagliga handlingar som att resa. Det är bra att Sverige har motsatt sig en kriminalisering av egna medborgares resor till det egna landet. Direktivet innehåller dock fortfarande ett krav på att kriminalisera resor till länder utanför EU och då även till det land i vilket personen i fråga är medborgare. Detta kommer att få till följd att även den svenska lagstiftningen, som vi i Vänsterpartiet varit starkt kritiska till, antagligen kommer att behöva ändras och utvidgas. Vad det gäller förslaget om mottagande av terrorismutbildning som utvidgats till att även omfatta självstudier, anser vi att det är en alltför långtgående kriminalisering som svårligen torde kunna leva upp till legalitetsprincipens krav på tydlighet i lagbestämmelsernas utformning och förutsägbarhet i dess tillämpning.

Möjligheterna till lagföring grundad på de föreslagna kriminaliseringarna avseende såväl mottagande av utbildning som resor i terrorismsyfte kan förväntas bli begränsade, dels eftersom det förefaller svårt att i ett enskilt fall utreda och bevisa huruvida en gärning, t.ex. att ta emot utbildning för terrorism, har begåtts med den särskilda avsikt som krävs för straffansvar, dels kan det komma att bli svårt att skilja en straffbar gärning från andra gärningar som företas med avsikter som är legitima enligt den internationella humanitära rätten, t.ex. att motta träning för att delta i militärt nödvändiga och proportionerliga anfall.

Att införa kriminaliseringar, dessutom på EU-nivå, som innebär så långtgående inskränkningar av fri- och rättigheter, utan att för den skull synas kunna uppnå sitt syfte att motverka terrorism, är mycket allvarligt och djupt problematiskt. Vi i Vänsterpartiet är lika angelägna som andra att bekämpa terrorism, men vi tror att detta är fel väg att gå.

Jag delar därför inte regeringens ståndpunkt utan anser att den svenska positionen bör vara att motsätta sig förslaget om att kriminalisera utlandsresor för terroristsyfte samt mottagande av terrorismutbildning.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp (JuU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:192 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Utökade möjligheter att överlämna mål mellan migrationsdomstolarna (JuU7)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:27 Utökade möjligheter att överlämna mål mellan migrationsdomstolarna och motion.

Ärendet bordlades.

§ 12

Överlämnande av motionsyrkande

Utskottet överlämnade motion 2016/17:865 yrkande 34 av Annie Lööf m.fl. (C) till finansutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 13

Uppföljning av omorganisationen av polisen till en myndighet

Utskottet lade rapporten till handlingarna.

§ 14

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 15

Inbjudningar och besök

Utskottet beslutade att Krister Hammarbergh (M) medverkar vid mötet i Europaparlamentet om den parlamentariska kontrollen av Europol den 28 november 2016.

§ 16

Nästa sammanträde

Torsdagen den 17 november 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 17 november 2016

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:7

§ 1-4

§ 5-9

§ 10

§ 11-16

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

X

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

X

X

X

Helene Petersson (S)

X

X

X

X

Elin Lundgren (S)

-

-

-

-

Krister Hammarbergh (M)

X

X

X

X

Arhe Hamednaca (S)

X

X

X

X

Kent Ekeroth (SD)

X

X

X

X

Anti Avsan (M)

X

X

X

X

Susanne Eberstein (S)

-

-

-

-

Johan Hedin (C)

X

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

O

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

X

Adam Marttinen (SD)

-

-

-

-

Roger Haddad (L)

X

X

X

X

Linda Snecker (V)

X

X

X

X

Andreas Carlson (KD)

-

-

-

-

Lawen Redar (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

X

X

X

X

Pål Jonson (M)

O

O

X

O

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

O

O

O

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Hans Linde (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

X

X

Stefan Svanström (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2016-10-18