Protokoll utskottssammanträde 2016/17:7

Trafikutskottets protokoll 2016/17:7

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:7

DATUM

2016-11-10

TID

Kl. 10.00 – 11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:6

§ 2

Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster (TU5)

Utskottet behandlade proposition 2016:17:28 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Information från PostNord, PTS och Seko

Vd Håkan Ericsson och kommunikationsdirektör Per Mossberg från PostNord, avdelningschef Sten Selander från PTS och Johan Lindholm, ordförande i Seko Post, informerade m.a.a. den senaste tidens kvalitetsproblem i postutdelningen.

§ 4

Information från Näringsdepartementet och PTS

Tjänstemän från Näringsdepartementet och PTS informerade om översynen av EU:s telekomlagstiftning.

§ 5

Uppföljningsgruppens rapport om uppföljningen av regeringens mål- och resultatredovisning

Uppföljningsgruppens rapport överlämnades till utskottet.

§ 6

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 15 november 2016 kl. 11.00.
Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras

2016-11-10

Karin Svensson Smith


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:7

§ 1-3

§ 4-7

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

Pia Nilsson (S)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

Sten Bergheden (M)

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

Jasenko Omanovic (S)

O

O

Per Klarberg (SD)

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

Erik Ottoson (M)

X

Rikard Larsson (S)

O

O

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

O

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2016-10-27 Bilaga 2 till protokoll

2016/17:7

Inkommen skrivelse 2016/17 Utsända inför sammanträdet

Skrivelse angående trafiksäkerhetsfrågor Ja
Privat person, Sigtuna


Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.