Protokoll utskottssammanträde 2016/17:8

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:8

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:8

DATUM

2016-10-25

TID

11.00-12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 arbetsmarknad och arbetsliv (AU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:1 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:AU1y.

M-, SD, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 2

Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning (RIR 2016:21)

Riksrevisor Margatera Åberg med medarbetare informerade om rapporten Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning (RIR 2016:21).

§ 3

En god arbetsmiljö för alla - Statliga insatser inom arbetsmiljöområdet (RIR 2016:23)

Riksrevisor Margatera Åberg med medarbetare informerade om rapporten En god arbetsmiljö för alla - Statliga insatser inom arbetsmiljöområdet (RIR 2016:23).

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:7.

§ 5

Övriga frågor

Raimo Pärssinen (S) återrapporterade från EPTA-konferensen i Wien den 21 oktober 2016.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 8 november 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 8 november 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:8

§ 1

§ 2

§ 3-5

§ 6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

O

Annelie Karlsson (S)

X

X

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

X

X

Marco Venegas (MP)

X

X

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

X

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

X

X

Désirée Pethrus (KD)

X

X

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

O

O

O

O

Erik Andersson (M)

O

X

X

X

Serkan Köse (S)

O

O

O

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

O

O

O

O

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.