Protokoll utskottssammanträde 2016/17:8

Finansutskottets protokoll 2016/17:8

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:8

Datum

2016-10-20

Tid

10.30-10.40

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr 2016/17:7

§ 2

AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015 (FiU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:130 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:6.

Vänsterledamoten anmälde 3 reservationer.

Tid för inlämning av reservationer sattes till kl. 13.00 samma dag.

§ 3

Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:102.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:8.

§ 4

EU-förslag om europeisk statistik om personer och hushåll (FiU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av kommissionens förslag KOM (2016) 551.

Utskottet justerade utlåtande 2016/17:18.

§ 5

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade frågan om yttrande över konstitutionsutskottets PM om uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen 2016.

Utskottet beslutade att yttra sig.

§ 6

Övriga frågor

Reserapport

Jan Ericson (M) och Maria Plass (M) informerade om SESS-konferensen (artikel 13-konferensen om ekonomisk styrning) i Bratislava den 16-18 okt.

§ 7

Nästa sammanträde
Tisdag den 25 oktober kl. 11.00.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:8

– – –

§ 1-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Emil Källström (C)

-

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

O

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

O

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.