Protokoll utskottssammanträde 2016/17:8

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:8

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:8

DATUM

2016-10-25

TID

11.00 – 11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

–

Utskottet justerade protokoll 2016/17:6

§ 2

Budgetramarna för utgiftsområde 20 och 23 (MJU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:1, när det gäller ramen för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel samt motioner i berörda delar.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2016/17: MJU1y.

M-, SD-, C-, L-, och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar

§ 3

Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprövningen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet med anledning av konstitutionsutskottets granskning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 4

Inkommen skrivelse

En inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5

Mottagande av motioner

Utskottet beslutade att ta emot motion 2016/17:3299 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 1 från socialutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 10 november 2016 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras torsdagen den 10 november 2016

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:8

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M) tjl. t.o.m. 2017-02-26

-

Sara Karlsson (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Anders Forsberg (SD)

X

Lars Tysklind (L)

-

Jens Holm (V)

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

O

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

O

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

O

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Nina Lundström (L)

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Roland Gustbée (M) extra suppleant t.o.m. 2017-02-26

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.