Protokoll utskottssammanträde 2016/17:8

Näringsutskottets protokoll 2016/17:8

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:8

DATUM

2016–10–27

TID

10.00–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:7.

§ 2

Information från regeringen

Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnade information inför möte i rådet för utrikes frågor (handel) den 11 november 2016.

Vid sammanträdet närvarade även departementsråd Charlotte Sammelin, kansliråden Maria Ermanno Fäldner och Hilda Sandberg samt departementssekreterare Christina Weibull, Utrikesdepartementet.

§ 3

Kommissionens förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM(2016) 593.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 4

Kommissionens förslag till förordning om vissa onlinesändningar av tv- och radioprogram

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM(2016) 594.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 5

Kommissionens förslag till förordning om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM(2016) 595.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommissionens förslag till direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM(2016) 596.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 7

Inbjudningar och besök

Utskottet informerades om inbjudan till interparlamentariskt utskottsmöte om energiunionen i Bratislava, Slovakien.

Utskottet beslutade att inte delta.

Utskottet informerades om möte med Rwandas talman Ms Donatille Mukabalisa.

Utskottet beslutade att ta emot besöket.

§ 8

Återrapport från OECD-konferens

Jonas Eriksson (MP) lämnade muntlig återrapport från OECD-konferens i Paris den 12 oktober 2016.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 10 november kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 10 november 2016

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:8

§ 1-2

§ 3-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Hanif Bali (M)

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Lise Nordin (MP)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Anna Wallén (S)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Said Abdu (L)

Birger Lahti (V)

O

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

O

O

Sofia Fölser (M)

Hanna Westerén (S)

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

X

X

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Jonas Eriksson (MP)

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.