Protokoll utskottssammanträde 2016/17:8

Trafikutskottets protokoll 2016/17:8

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:8

DATUM

2016-11-15

TID

Kl. 11.00 – 12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Trafikverket och Sveriges hamnar

Lennart Kalander, chef för Nationell planering, och Stephen McLearnon från Trafikverket och branschchef Mikael Castanius från Sveriges hamnar informerade i frågan om alkobommar.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:7.

§ 3

Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kommissionens förslag om ändring av förordningarna nr 1316/2013 och nr 283/2014 vad gäller internetkonnektivet i lokala samhällen

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 589.

Utskottet beslutade att avge ett utlåtande i ärendet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 590.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommissionens förslag om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 591.

Ärendet bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 17 november 2016 kl. 10.00.Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras

2016-11-15

Karin Svensson Smith


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:8

§ 1-4

§ 5- 7

§

§

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

Jasenko Omanovic (S)

Per Klarberg (SD)

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

Erik Ottoson (M)

Rikard Larsson (S)

O

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

O

O

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.