Protokoll utskottssammanträde 2016/17:9

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:9

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:9

DATUM

2016-11-08

TID

11.00-11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Rådsslutsatser Handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare

Utskottet överlade med statssekreterare Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet, om utkast till rådsslutsatser Handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare (Dok.nr 12470/16).

Underlaget utgjordes av en översänd överläggningspromemoria (dnr 482-2016/17). Se bilaga 2.

Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. Se bilaga 3.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid överläggningen närvarande även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet samt Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

§ 2

Rådsslutsatser Genomförandet av ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga

Utskottet överlade med statssekreterare Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet, om utkast till rådsslutsatser Genomförandet av ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga (Dok.nr 13580/16).

Underlaget utgjordes av en översänd överläggningspromemoria (dnr 483-2016/17). Se bilaga 4.

Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. Se bilaga 5.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid överläggningen närvarande även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet samt Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

§ 3

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om regeringens påverkansarbete gällande kommande översyn av ett antal arbetsmiljödirektiv.

Vid informationen närvarande även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet samt Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

§ 4

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:1 utgiftsområde 13 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnade motion 2016/17:3303, yrkande 3, av Aron Modig m.fl. (KD) till finansutskottet under förutsättning att finansutskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:8.

§ 7

Övriga frågor

Patrik Björck (S) återrapporterade från möte med riksdagens OECD-nätverk i Stockholm den 26 oktober 2016.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 10 november 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 10 november 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:9

§ 1-3

§ 4-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Niklas Wykman (M)

Patrik Björck (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

Marco Venegas (MP)

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

Désirée Pethrus (KD)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

O

O

Erik Andersson (M)

X

X

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET – – Bilaga 3

– – – – till protokoll

– – – – 2016/17:9

– – –

Rådsslutsatser om Handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare.

Avvikande mening (SD)

Sverigedemokraterna anser att migration och integration i grunden är för varje nationalstat att bestämma över själv.

Sverigedemokraterna tror inte på interkulturell dialog som integrationsverktyg, eller att värdnationen ska acceptera tredjelandsmedborgarnas sedvänjor. Vi förespråkar assimilation. För att tredjelandsmedborgare ska kunna bli en del av samhället behövs istället tydliga krav.

Rådsslutsatserna öppnar upp för att diskriminera svenskar och ge förtur och subventioner till migranter i bostadsköer, på arbetsmarknaden osv. Detta är ett bra recept för att skapa ett splittrat samhälle.

Statliga propagandakampanjer om migrationens förträfflighet är direkt stötande. Saklig information som redovisar såväl positiva som negativa sidor av migrationen förordas.

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET – – – Bilaga 5

– – – – – till protokoll

2016/17:9

– – – – – –

Rådsslutsatser om Genomförande av ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga.

Avvikande mening (SD)

Sverigedemokraterna anser liksom regeringen att detta faller inom den nationella kompetensen. Därför är vi i grunden avvisande till såväl rådsslutsatserna som till ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet på europeisk nivå.

När det sedan kommer till att delar av, eller hela initiativet ska betalas genom Europeiska socialfonden har vi starka invändningar. Dessa fonder ska istället för att användas, avvecklas.

Under punkten 14 exemplifieras grupper som av olika orsaker kan ha större problem på arbetsmarknaden, vilket i sig är riktigt och därför kan behöva adresseras på det nationella planet. Det kan till exempel gälla funktionshindrade.

När det gäller nyanlända och utrikes födda tror vi inte på särlösningar och så kallad positiv särbehandling.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.