Protokoll utskottssammanträde 2016/17:9

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:9

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:9

DATUM

2016-11-10

TID

08.00 – 08.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Jordbruks- och fiskeråd den 14-15 november 2016

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskerådet den 14-15 november 2016.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2016/17:7 och 8.

§ 3

En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare (MJU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:200.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:MJU5.

§ 4

Politiken för global utveckling (MJU2y)


Utskottet fortsatte beredningen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2015/16:182 och en motion.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:MJU2y.

(V) avlämnade en avvikande mening. (SD) lämnade ett särskilt yttrande.

§ 5

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggning med regeringen

Näringsdepartementet om

KOM(2016) 698 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för år 2017 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fisk-bestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Överlämnande av motionsyrkande


Utskottet överlämnande motion 2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 22 till utbildningsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Information i utskottet

Kanslichefen meddelade att:

  • torsdagen den 17 november 2016 kl. 10.00 lämnar Riksrevisionen information med anledning av rapporten Statens förorenade områden, RiR 2016:25
  • torsdagen den 8 december 2016 kl. 09.00 lämnar Skogsstyrelsens generaldirektör information om aktuella frågor.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 15 november 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 17 november 2016

Jan-Olof LarssonMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:9

§ 1-4

§ 5

§ 6-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M) tjl. t.o.m. 2017-02-26

-

-

-

Sara Karlsson (S)

-

-

-

Martin Kinnunen (SD)

-

-

-

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

X

Stina Bergström (MP)

X

O

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Anders Forsberg (SD)

X

X

X

Lars Tysklind (L)

X

X

X

Jens Holm (V)

X

X

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

-

-

-

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

X

X

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

X

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

X

X

X

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

O

X

O

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Roland Gustbée (M) extra suppleant t.o.m. 2017-02-26

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2016-11-10

Bilaga 2 till protokoll 2016/17:9

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 18 oktober – 7 november 2016

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2016) 666

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Sammanfattande rapport om kvaliteten på dricks-vattnet i EU med en granskning av medlemsstaternas rapporter för perioden 2011–2013 enligt artikel 13.5 i direktiv 98/83/EG

KOM(2016) 667

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordost-atlantens internationella vatten samt om upphävande av förordning (EG) nr 2347/2002

KOM(2016) 698

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för år 2017 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten

KOM(2016) 701

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om statistik som sammanställts enligt förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik och dess kvalitet

K- dokument

K(2016) 6477

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.10.2016 om ändring av genomförandebeslut 2012/830/EU om ett kompletterande ekonomiskt bidrag från unionen till medlemsstaternas program för kontroll, inspektion och övervakning av fiske för 2012

K(2016) 6509

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.10.2016 om ändring av bilaga IV till rådets direktiv 2009/156/EG vad gäller metoder för diagnostisering av afrikansk hästpest

K(2016) 6704

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 24.10.2016 om fastställande av standardkrav för medlemsstaternas inlämning av ansökningar, rapporter och ansökningar om utbetalning för program för växtskyddsundersökningar

K(2016) 6710

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 26.10.2016 om ändring av genomförandebeslut 2013/764/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest i vissa medlemsstater

K(2016) 6791

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 26.10.2016 om ändring av besluten 92/260/EEG, 93/197/EEG och 2004/211/EG vad gäller tillfällig införsel och import av registrerade hästdjur från vissa delar av Egypten

K(2016) 6793

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 26.10.2016 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater vad gäller posterna för Estland, Lettland och Polen

K(2016) 6806

RÄTTELSE till kommissionens beslut C(2016) 4770 final av den 27 juli 2016 Statligt stöd SA.43972 (2016/NN) - Sverige - Viltskadeförordningen

http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=24379

K(2016) 6815

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 28.10.2016

om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease

K(2016) 6835

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 27.10.2016 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

K(2016) 6853

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…av den 3.11.2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter och om ändring av förordning (EU) nr 907/2014

K(2016) 6967

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 24.10.2016

om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av

utbetalningsställen i medlemsstaterna i september 2016

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet 12-15 september 2016

Rådsrapporter

Rapport från Jordbruksråd

Rapport från Jordbruks- och fiskerådet 10 oktober 2016

Rapport från Miljöråd

Rapport från miljörådet 17 oktober 2016

Övriga dokument

11625/16

RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2347/2002 - Antagen av rådet den 18 oktober 2016

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.