Protokoll utskottssammanträde 2016/17:9

Näringsutskottets protokoll 2016/17:9

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:9

DATUM

2016–11–10

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:8.

§ 2

Information från regeringen

Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet, lämnade information inför allmänna rådet (sammanhållningspolitik) den 16 november 2016.

Vid sammanträdet närvarade även ämnesråden Maria Rosander

och Anna Carlsson samt departementssekreterare Per Andersson,

Näringsdepartementet.

§ 3

Utgiftsområde 21 Energi (NU3)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 21 Energi och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 24 Näringsliv och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (NU2)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 19 Regional tillväxt och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Överlämnande av motion

Utskottet beslutade att till utrikesutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, överlämna motion 2016/17:2768 yrkande 33 av Karin Enström m.fl. (M).

Denna paragraf förklarades omedelbar justerad

§ 7

Inbjudningar

Utskottet informerades om inbjudan till polskt-svenskt parlamentariskt forum i Warszawa.

Utskottet beslutade att nominera Per-Arne Håkansson (S) för deltagande.

Utskottet informerades om eventuellt kommande möte om CETA i Bryssel.

§ 8

Beslut om möte

Utskottet beslutade dels att genomföra ett informationsmöte om betaltider i näringslivet den 29 november 2016, dels att bjuda in civilutskottets ledamöter, suppleanter och kansli till nämnda möte.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 17 november kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 17 november 2016

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:9

§ 1-2

§ 3-4

§ 5-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

X

Josef Fransson (SD)

Hanif Bali (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

Lise Nordin (MP)

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Said Abdu (L)

X

X

X

Birger Lahti (V)

X

O

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

Sofia Fölser (M)

O

O

O

Hanna Westerén (S)

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

X

X

X

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

O

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.