Protokoll utskottssammanträde 2016/17:9

Trafikutskottets protokoll 2016/17:9

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:9

DATUM

2016-11-17

TID

Kl. 10.00 – 11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:8.

§ 2

Infrastruktur för framtiden (TU4)

Utskottet inledde behandlingen av proposition 2016/17:21 och skrivelse 2016/17:20 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Överlämnande av motionsyrkanden

Utskottet överlämnade motion 2016/17:3507 (C) yrkande 12 och motion 2016/17:3509 (SD) yrkandena 16-18 till skatteutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandena.

Utskottet överlämnade motion 2016/17:2648 (M) till konstitutionsutskottet under förutsättning av det mottagande utskottet tar emot motionen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Transport- och telerådsmötet den 1-2 december 2016

Utskottet behandlade dagordningen för rådsmötet.

§ 5

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet deltog på informationsmöte med statsrådet Peter Eriksson på Näringsdepartementet den 16 november 2016.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 22 november 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras

2016-11-17

Karin Svensson SmithTRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:9

§ 1-2

§ 3-4

§ 5-6

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

Edward Riedl (M)

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

X

Erik Ottoson (M)

O

X

X

Rikard Larsson (S)

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

O

O

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

O

O

O

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.