Protokoll utskottssammanträde 2016/17:9

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2016/17:9

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:9

DATUM

2017-05-18

TID

09.00–09.05

09.15–09.25

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:8.

§ 2

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:128 och motioner.

Ärendet bordlades.

Mötet ajournerades kl. 09.05 och återupptogs kl. 09.15.

§ 3

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU4)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:127 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) (UFöU5)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:177.

Ärendet bordlades.


§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 1 juni 2017 kl. 09.00.

Vid protokollet

Liisa Blomberg

Justeras torsdagen den 1 juni 2017

Karin EnströmSAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:9

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Karin Enström (M), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Kenneth G Forslund (S)

X

Hans Wallmark (M)

X

Olle Thorell (S)

X

Björn Söder (SD)

X

Lena Asplund (M)

X

Peter Jeppsson (S)

O

Daniel Bäckström (C)

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Sofia Arkelsten (M)

-

Maria Andersson Willner (S)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Allan Widman (L)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

O

Jan R Andersson (M)

O

Kent Härstedt (S)

O

Margareta Cederfelt (M)

X

Emilia Töyrä (S)

O

Johnny Skalin (SD)

-

Lotta Olsson (M)

O

Mattias Ottosson (S)

O

Kerstin Lundgren (C)

-

Anders Schröder (MP)

O

Göran Pettersson (M)

O

Krister Örnfjäder (S)

O

Mikael Jansson (SD)

-

Birgitta Ohlsson (L)

-

Hans Linde (V)

-

Sofia Damm (KD)

O

Kalle Olsson (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.