Protokoll utskottssammanträde 2016/17:9

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:9

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:9

DATUM

2016–11–17

TID

08:00–08:56

09:30–09:49

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Överlämnande av motioner till sammansatt- och försvarsutskott

Utskottet överlämnade motion 2016/1073 av Jan Björklund m.fl. (L)

yrkande 9 samt 2016/17:1738 av Hans Lind m.fl. (V) yrkande 9 till det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandena.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Kommissionens arbetsprogram 2017 och EU:s relation till Storbritannien

Information om Kommissionens arbetsprogram 2017 och EU:s relation till Storbritannien från EU- och handelsminister Ann Linde, kanslichef Johan Krafft och departementssekreterare Ann Lindh, båda statsrådsberedningen, EU-kansliet, gruppchef Lena Sterte, biträdande enhetschef Charlotte Sammelin, politiskt sakkunnig Linus Glanzelius, samtliga utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

Sammanträdet ajournerades kl. 08:56 och återupptogs kl. 09:30.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:8 och besöksprotokoll 2016/17:5.

§ 4

Utgiftsområde 5 Internationellt samverkan (UU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av budgetpropositionens utgiftsområde 5 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av budgetpropositionens utgiftsområde 7 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommissionens arbetsprogram (UU4)

Utskottet beslutade att, under förutsättning att dokumentet hänvisas till utrikesutskottet för granskning, ge övriga utskott tillfälle att senast torsdagen den 19 januari 2017 kl. 14.00 yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2017, KOM(2016) 710 inklusive bilagor, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om:

– att ta emot motion 2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra (M)

yrkande 20 från justitieutskottet.

– att Pyry Niemi (S) och Göran Pettersson (M) deltar i talmannens
resa till Warszawa den 29 november för polskt-svenskt forum.

– att Margareta Cederfelt (M) och Hans Linde (V) deltar i regeringens
delegation vid Högnivåmöte om bistånds- och
utvecklingseffektivitet i det Globala Partnerskapet för ett Effektivt
Utvecklingssamarbete i Nairobi den 28 november – 1 december.

– ta emot Afghanistans vice utrikesminister onsdagen den 7 december
kl. 10:00–10:45. Anmälningsblankett delades på bordet.

Utskottet informerades om att:

– EU-kommissionären för humanitärt bistånd och krishantering
Christos Stylianides besöker riksdagen måndagen den 21 november
kl. 16.00–17:00. Besöket äger rum i Templum. Anmälningsblankett
delades på bordet

– utskottet gör besök på Inspektionen för strategiska produkter, ISP,
onsdagen den 7 december kl. 17.00–19.00. Anmälningsblankett
delades på bordet.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 november 2016 kl. 09:30.

Vid protokollet

Marlene Quiñones

Justeras den 24 november 2016

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:9

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4-7

§

§

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

X

Hans Linde (V)

X

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

O

O

O

Sotiris Delis (M)

O

O

O

O

Anders Österberg (S)

X

X

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

O

O

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

X

X

X

X

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.