Protokoll utskottssammanträde 2017/18:11

Civilutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11

DATUM

2017-11-28

TID

11.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:10.

§ 2

Information från Justitiedepartementet

Statsrådet Heléne Fritzon m.fl. informerade om förslaget till ny Bryssel II-förordning KOM(2016) 411 och förslaget till direktiv om företagsrekonstruktion och en andra chans för företagare KOM(2016) 723.

Vid informationen närvarade Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli.

§ 3

Kommissionens ändrade förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 637.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 30 november 2017 kl. 9.30.Vid protokollet

Justeras den 30 november 2017

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:11

§ 1-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

Mats Green (M)

-

Hillevi Larsson (S)

-

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Thomas Finnborg (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

-

Lars Beckman (M)

X

Leif Nysmed (S)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

X

Nooshi Dadgostar (V)

-

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Cecilia Tenfjord-Toftby (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

X

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Hamza Demir (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

Eva-Lena Gustavsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.