Protokoll utskottssammanträde 2017/18:11

Kulturutskottets protokoll 2017/18:11

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11

DATUM

Torsdagen den 18 januari 2018

TID

Kl. 9.30–9.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokollen 2017/18:9 av den 28 november 2017 och 2017/18:10 av den 7 december 2017.

§ 2

Radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU4)

Utskottet behandlade motioner om radio och tv i allmänhetens tjänst.

Ärendet bordlades.

§ 3

Fråga om överlämnande av motionsyrkanden till miljö- och jordbruksutskottet

Utskottet överlämnade motion 2017/18:3075 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (båda M), yrkandena 2 och 4 till miljö- och jordbruksutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandena.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Fråga om överlämnande av motionsyrkande till konstitutionsutskottet

Utskottet överlämnade motion 2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C), yrkande 2 konstitutionsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandena.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse:
dnr 773-2017/18

§ 6

Vårens planering

Kanslichefen informerade om vårens arbete i utskottet.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 23 januari 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:11

– – – §§

1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

Quicklund, Saila (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

Karkiainen, Ida (S)

D

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

D

Lohman, Eva (M)

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S) Tjl.

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Örnebjär, Christina (L)

D

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.